More
  spot_img

  คปภ. มอบรางวัลภาพยนตร์โฆษณาประกันภัย พ.ร.บ. ยอดเยี่ยม ปี 2563

  ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”

  โดยเปิดเผยว่า ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย อย่างทันท่วงที และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกันแสดงความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง

  ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงได้จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” เพื่อเป็นการยกระดับการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย พ.ร.บ. ให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างและสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ถนนใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  สำหรับปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด ซึ่งจากเดิมแข่งขันกันในกลุ่มนิสิต นักศึกษา แต่ปีนี้เปิดกว้างให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยสามารถส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา ความยาวไม่เกิน 2 นาที ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำประกันภัย พ.ร.บ. และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้สาธารณชนเกิดความสนใจ และเข้าใจ รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญต่อการทำประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งโครงการนี้ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563  ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจาก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 121 ทีม จากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการจากสำนักงาน คปภ. ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสายนักโฆษณามืออาชีพ คุณประเวศ นิศากร และจากสายโปรดิวเซอร์มืออาชีพ คุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ ได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานอย่างเข้มข้นให้เหลือ 10 ทีม เพื่อเข้าสู่กระบวนการติวเข้มในรูปแบบ Special Workshop จากนักโฆษณาและโปรดิวเซอร์มืออาชีพ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการฯ พิจารณาด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส ในรอบสุดท้าย จนกระทั่งได้ทีมผู้ชนะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

  สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” จำนวน 7 รางวัล ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงสำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

  รางวัลชนะเลิศ จากทีม PW.Studio ผลงานเรื่อง “พ.ร.บ. ดีป่านนี้” เจ้าของผลงาน คือ นายภูวดล ศักดิ์ซ้าย นายนิชนันท์ จันทวงศ์ นายศักด์สิทธ์ สังวรณ์ ได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเรื่อง “หนักรถ” เจ้าของผลงาน นายณรงค์ เสประโคน ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากทีม Professional Studio ผลงานเรื่อง “ดวงดี” เจ้าของผลงาน นายชยุต สมัครการ นายพรเทพ บุญช่วยเหลือ นายโยธาพ เสียงเจริญ ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

  รางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัล 

  ทีม Prisma  ผลงานเรื่อง “ขอบคุณนะ” เจ้าของผลงาน นายมังกร สุวรรณสาร นายโปษัณ พิพัฒน์บัณฑิต นางสาวชนิกานต์  ศิริโสภากุล

  ทีมค่ายลูกเสือผสม film ผลงานเรื่อง “กุมารทอง LV.1” เจ้าของผลงาน นายสวิตต์ สมเทพ นางสาวกัญญา กลั่นอักโข

  ทีม insure info ผลงานเรื่อง “เก๋า หัวร้อน นอนถนน” เจ้าของผลงาน นายพลนภัส ชูประเสริฐ นายพัชรพงษ์ ตนุนาถ นายญาณพล มินโซ๊ะ โดยรางวัลชมเชยทุกทีมได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท

  รางวัล Popular Vote  จากทีม Daipao ผลงานเรื่อง “สองซ่า ล่าสาว” เจ้าของผลงาน นางสาวแก้วตา เอกรักษา นางสาวนันชพร เกตุทอง ได้รับโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท โดยรางวัล Popular Vote ได้มีการเปิดโหวตตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน -15 พฤษภาคม 2563

  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะนำไปต่อยอดในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อทีวี สื่อโซเชียลเว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. www.oic.or.th facebook : PROIC และ Youtube เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัด จะได้นำผลงานไปใช้ในการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงใช้ในการรณรงค์ในเทศกาลต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเล็งเห็นความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

  สำหรับการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะความร่วมมือจากทีมงานทุกภาคส่วน และที่สำคัญสำนักงาน คปภ. ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสายนักโฆษณามืออาชีพ คุณประเวศ นิศากร และจากสายโปรดิวเซอร์มืออาชีพ คุณอกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวดให้ได้รับความรู้และสามารถถ่ายทอดความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts