More

  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เปิดระบบการฝึกอบรมทางไกล

  ด้วยสถานการณ์ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบันมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยจึงเริ่มนำระบบ “การฝึกอบรมทางไกล” มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรของผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

  สำหรับระบบการฝึกอบรมทางไกลของสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยประกอบด้วยหลักสูตรการฝึกอบรม 3 ประเภทได้แก่ 1) การเรียนด้วยตนเอง 2) การสอนโดยครูฝึกประจำศูนย์บริการ (In-House Training หรือ Train the Trainer)และ 3) การเรียนรู้ผ่านระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ (Online Broadcasting)

  1. การเรียนด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยการฝึกอบรมในรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง(E-Learning) และ รูปแบบวีดีโอเลิร์นนิ่ง (Video Learning) บุคลากรของผู้จำหน่ายสามารเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้จากคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ซึ่งทำให้การฝึกอบรมง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาสำหรับการเรียนได้เอง โดยสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมฯ ออกแบบและผลิตเนื้อหาให้กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับการเรียนด้วยตัวเอง และกำหนดเป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 นี้ให้มีพร้อมทั้งหมด 12 กลุ่มวิชาแบ่งเป็นอีเลิร์นนิ่ง49 วิชาวีดีโอเลิร์นนิ่ง 167คลิป  
  2. การสอนโดยผู้ฝึกสอนประจำศูนย์บริการ ที่เกิดจากความร่วมมือกับเครือข่ายผู้จำหน่ายโดยการต่อยอดจากหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาให้พนักงานของผู้จำหน่ายแต่ละแห่งสามารถเป็นผู้ฝึกสอนประจำศูนย์บริการสำหรับแผนกขายและบริการหลังการขายโดยผู้ฝึกสอนจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมฯอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้รับคู่มือและสื่อการสอนมาตรฐานให้สามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ในรูปแบบการสอนในห้องเรียน(Classroom Training)การสอนในระหว่างปฏิบัติงาน (On the Job Training)รวมทั้งให้คำแนะนำ(Coaching) 
  3. ระบบถ่ายทอดสดออนไลน์ เป็นการสอนผ่านระบบประชุมทางไกลโดยทั้งผู้ฝึกสอนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถพูดคุยถามตอบกันได้แบบเรียลไทม์ ระบบดังกล่าวนำมาใช้สำหรับการฝึกอบรม ให้แก่พนักงานผู้จำหน่ายจากทุกแผนกได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่ปรึกษางานบริการ พนักงานอะไหล่ เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิครวมถึงเจ้าหน้าที่ซ่อมสี และตัวถัง โดยในปีงบประมาณ 2563 นี้มีแผนที่จะทำการถ่ายทอดสดทางออนไลน์สำหรับ 63หัวข้อวิชาทั้งนี้สถาบันการศึกษาและฝึกอบรมยังสามารถสอบวัดผลและประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้อีกด้วย

  มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรโดยมีสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อพัฒนาความพึงพอใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์แบรนด์ระดับโลก ‘Drive your Ambition’  

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts