No menu items!
More

  “ประสบอุบัติเหตุจากรถ..ต้องนอนโรงพยาบาล” พ.ร.บ. จ่ายชดเชยยังไงบ้าง!!

  “ประสบอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้หรือไม่?”

  เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันนั้นมีประกันภัย พ.ร.บ. หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้เสียหายสามารถไปขอรับค่าเสียหายได้ทันที เรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย ผู้ประสบภัยจากรถคันไหน ก็ให้ไปใช้สิทธิกับรถคันนั้นก่อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ความรับผิด

  โดยความคุ้มครองเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถที่มีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ร้องขอ กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หรือกรณีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร จ่าย 35,000 บาทต่อคน และเมื่อได้พิสูจน์ผลความรับผิดแล้ว (เมื่อทราบว่าผู้ขับขี่รถคันใดเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด) ผู้ประสบภัยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จะได้รับค่าชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน 

  สำหรับเอกสารที่ใช้ในการเบิกค่าชดเชย (กรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล) (ผู้ป่วยใน) ได้แก่

  1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

  2.ใบแจ้งหนี้หรือหนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นคนไข้ในเพื่อขอรับค่าชดเชย

  หมายเหตุ : ผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน และคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร จำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน รวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน จากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก มีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

  สำหรับขั้นตอนการรับสิทธินั้นผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถาม    การทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อ      Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง “เกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยต้องแจ้งเหตุทันที ได้ที่บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts