More
  spot_img

  นิสสัน สานต่อโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน

  นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมมือกับแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น (CARE International Japan) และมูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) ประกาศเดินหน้าแผนดำเนินงานระยะที่สองของโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อขยายผลให้สามารถเข้าถึงนักเรียน 1,600 คน

  ภายใต้เป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยในจังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

  เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการฯ ระยะแรกที่ได้ฝึกอบรมนักเรียนจำนวนกว่า 1,400 คน นิสสัน จึงได้สานต่อความร่วมมือกับแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศญี่ปุ่น และมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน ระยะที่สอง ตั้งแต่เมษายน 2563 – มีนาคม 2566  ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายในการฝึกอบรมนักเรียนไทยจำนวน 1,600 คน จาก 16​ โรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดสมุทรปราการ ระยอง และพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการฯ ระยะที่สองนี้ มุ่งหวังในการเสริมสร้างภาวะผู้นำ และทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อช่วยให้สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจขนาดเล็ก ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและจิตสำนึกชิงอนุรักษ์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

  นอกจากการฝึกอบรมทักษะภาวะผู้นำอันเป็นหัวใจหลักของโครงการแล้ว โครงการฯ ยังได้บูรณาการสะเต็มศึกษา (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม และคณิตศาสตร์)  และทักษะผู้ประกอบการไว้ในหลักสูตรอีกด้วย โดยในระยะที่สองนี้ นิสสัน ยังได้บรรจุโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม นิสสัน วากุ-วากุ (Nissan Waku-Waku Eco School) เพื่อช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบโลกพร้อมด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟที่สนุกสนาน

  ความร่วมมือของ นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย คือ หนึ่งในแนวทางการตอบแทนต่อชุมชนท้องถิ่นและเสริมสร้างพลังให้กับเยาวชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts