No menu items!
More

  ไขข้อข้องใจ “โครงการรถเก่าแลกรถใหม่” คันไหนได้..ไม่ได้ (มันจะได้จริงหรือ?)

  ใครที่มีรถเก่าเกิน 10 ปี รถเตรียมเข้าโครงการ รถแลกแจกแถม หรือ รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คันของภาครัฐได้เลย เพราะล่าสุดภาครัฐได้ผุดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้อุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าเป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองสะอาด ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือน ธ.ค.นี้

  สำหรับโครงการรถแลกแจกแถม หรือ รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน มีแผนที่สำคัญคือการนำรถเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10-12 ปี มาเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศและ PM 2.5 ด้วย โดยภาครัฐหารือร่วมกับเอกชน สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คาดว่า ศบศ. จะพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1.รถที่เข้าร่วมโครงการรถแลกแจกแถม (รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน) รถต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป

  2.รถที่แลกซื้อต้องอยู่ในกลุ่มพลังงานไฟฟ้าที่สร้างมลพิษน้อยอาทิ ECO Car หรือ XEV เช่น รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด หรือ HEV, รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด หรือรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ หรือ BEV

  3.เพิ่มมูลค่าให้รถเก่า 100,000 คัน และคันละไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งมูลค่าที่เพิ่มเกิดจากการนำค่าใช้จ่ายในการซื้อรถใหม่ไปหักภาษีเงินได้ รวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน

  4.ฝ่ายรัฐต้องก่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกิจการจัดการซากรถเก่า

  5.กระทรวงคมนาคม ต้องเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก เพื่อยกเลิกทะเบียนรถเก่า

  ณ ตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มสูงที่โครงการ “รถแลกแจกแถมหรือ รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน” จะเกิดขึ้นได้แต่จะถึงจำนวนเงิน 100,000 บาทหรือไม่ต้องรอตามดูกันอีกทีเพราะจะมีการสรุปอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคม 2563

  photo : google

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts