More

  เอาไงแน่!! ครม.อนุมัติ ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก “รถบรรทุก-จักรยานยนต์” ให้วิ่งขวาได้เท่าที่จำเป็น!! (อะไรคือจำเป็น?)

  งง..จริงๆเพราะทุกวันนี้ก็แทบไม่รู้ว่าผิดหรือถูกกันอยู่แล้วสำหรับการขับรถในช่องทางขวาของรถบรรทุกและจักรยานยนต์ มาวันนี้ ครม.มีมติอนุติร่างให้สามารถวิ่งขวาได้เท่าที่จำเป็น (แล้วอะไรคือจำเป็น?) นี่สินะกฎหมายไทยทำผิดกันเยอะๆเดี๋ยวก็กลายเป็นถูกเอง

  เมื่อวันที่ 15 .. ที่ทำเนียบรัฐบาล ..รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า  ครม.อนุมัติร่างพระราชบัญญัติ(...)จราจรทางบก (ฉบับที่..) .. …. เนื่องจากพ...จราจรทางบก ..2522 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ยกร่าง ... ฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขพ...จราจรทางบก . 2522 บางประการ

  ประกอบไปด้วยเรื่องการใช้ช่องเดินรถ ลักษณะความผิดในการขับรถ การตรวจสอบหรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัย การป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีความเหมาะสม  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการกระทำความผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ร่างพ...จราจรทางบกฉบับนี้สาระสำคัญ อาทิ 

  1.กำหนดให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร และรถจักรยานยนต์ สามารถใช้ช่องเดินรถด้านขวาได้ในกรณีจำเป็นและแก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้ช่องเดินรถด้านซ้ายสุด จาก 1,600 กิโลกรัม เป็น2,200 กิโลกรัม 

   2.กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ ในกรณีที่อยู่ในภาวะหมดสติจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสารเสพติดหรือตรวจระดับความเมาสุราได้ โดยให้ทำได้เท่าที่จำเป็นและต้องไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

  3.ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดเข็มขัดนิรภัย เช่น 

  กำหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถ 

  ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นั่งแถวหน้ายกเว้นมีที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กและมีวิธีป้องกันอันตรายไว้แล้ว 

  ห้ามไม่ให้มีผู้โดยสารนั่งตอนหน้าเกินว่า 2 คน ในขณะขับขี่ เป็นต้น

  4.ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง เช่น

  กำหนดให้ผู้ที่รวมกลุ่มกันในทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป โดยมีการนัดหมายแข่งรถ หรือมีพฤติการณ์ที่แสดงถึงจะมีการแข่งรถ ให้ถือว่าเป็นผู้พยายามแข่งรถในทาง เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างอื่น 

  กำหนดให้ผู้ที่รับการปรับแต่งรถเพื่อแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถในทาง เป็นต้น

   5.ปรับปรุงบทกำหนดโทษ เช่น 

  เพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้อนุญาตขับขี่ตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ทั้งนี้ ร่าง ...ฉบับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วในลำดับต่อไป จะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

  งานนี้ถ้า พรบ. นี้ถูกนำมาใช้จริงคงจะเกิดข้อสงสัยโดยเฉพาะกรณีที่ให้รถบรรทุกจักรยานยนต์วิ่งขวาได้เท่าที่จำเป็น คำถามคือใครจะเป็นคนตัดสินว่าจำเป็นหรือไม่..อย่างไร..ต้องคอยดูกัน

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts