More

  มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาภาคอีสาน

  มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 จำนวน 147 ทุน มูลค่า 3 ล้านบาท แก่นักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสในการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

  มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยตลอดระยะเวลา 28 ปี ได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่

  • ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โครงการนี้ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 17 ปี  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับทุนแล้วจำนวน 2,585 ทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 38 ล้านบาท โดยการมอบทุนการศึกษาในปีนี้ ได้แบ่งทุนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมหาวิทยาลัย และระดับนักศึกษาทุนพยาบาล จำนวนทั้งหมด 147 ทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของทุนดังต่อไปนี้

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                 จำนวน 80 ทุน
  • ระดับมหาวิทยาลัย                            จำนวน 60 ทุน
  • ระดับนักศึกษาทุนพยาบาล (ตชด)          จำนวน 7 ทุน

  มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 28 ปี เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน นิสิต และนักศึกษา ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 16,000 ทุน และยังคงรักษาพันธกิจของมูลนิธิในการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts