More
  spot_img

  มูลนิธิโตโยต้า ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศผลงานวิชาการดีเด่น TTF Award 2563

  มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการไทย

  การพิจารณารางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกปี พ.ศ.2538 โดย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทยโดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น สังคมแห่งความรู้ ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยตลอดระยะเวลา 25 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการอันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งสิ้น 63 เล่ม

  โดยในปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 93 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น

  • ด้านสังคมศาสตร์                                         จำนวน  31            ผลงาน
  • ด้านมนุษยศาสตร์                                        จำนวน 17             ผลงาน
  • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                              จำนวน  34            ผลงาน
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  จำนวน  11            ผลงาน

  ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานวิชาการที่เห็นควรได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี ..2563 ทั้งสิ้น 4 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

  1) รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award)

  ผลงานเรื่อง “เถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม”

  ผู้เขียน: รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2) รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award)

  ผลงานเรื่อง “เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา”

  ผู้เขียน: ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  3) รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

  ผลงานเรื่อง “โรคสมาธิสั้น”

  ผู้เขียน: รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  4) รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Environment & Technological Science Award)

  ผลงานเรื่อง “เอมไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ”

  ผู้เขียน: รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ABOUT THE AUTHOR

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img

  Latest Posts