More

  สายเที่ยวสัมภาระเยอะ..เตรียมจ่ายค่าแท็กซี่เพิ่ม!!

  ใครที่บินบินบ่อย เที่ยวบ่อย ชอบขนของเยอะเตรียมจ่ายค่าแท็กซี่เพิ่มเลยนะ เพราะตอนนี้กระทรวงคมนาคมได้กำหนดอัตราค่าบรรทุกสัมภาระไว้แล้ว โดยจำกัดเฉพาะการใช้บริการรถแท็กซี่จากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือขึ้นแท็กซี่จากสถานที่อื่นไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องจ่ายเงินเพิ่มค่าบรรทุกสัมภาระ

  ทั้งนี้ สัมภาระตามประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว หมายถึง สินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีการบรรจุกล่อง กระเป๋า มัดรวม หรือบรรจุหีบห่อ และที่ไม่มีการบรรจุแต่มีขนาด ปริมาณ ความกว้าง ความสูงเกินกว่าจะเป็นสัมภาระติดตัว โดยมีรายละเอียดกำหนดอัตราค่าบริการ ซึ่งคนขับต้องแจ้งอัตราค่าบริการเพื่อให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้างทุกครั้ง ดังนี้

  1. สัมภาระขนาดใหญ่หรือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใดด้านหนึ่ง เกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

  2. สัมภาระขนาดเล็กหรือกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก ที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใดด้านหนึ่ง ไม่เกิน 26 นิ้ว แต่มีจำนวนหลายชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่ 3 ขึ้นไป ในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

  3. อุปกรณ์การกีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

  4. กรณีสัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่บรรจุกล่อง และที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่บรรจุกล่อง มัดรวมหรือหีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

  โดยในการวัดขนาดของสัมภาระ จะไม่วัดรวมล้อหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น กระเป๋าเดินทางที่มีล้อเลื่อนจะวัดขนาดแค่เพียงส่วนที่เป็นตัวกระเป๋านั้นโดยไม่รวมล้อ

  นอกจากนี้ จะไม่มีการจัดเก็บค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีสัมภาระนั้นเป็น รถเข็น หรืออุปกรณ์สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า รวมถึงสัมภาระติดตัว ที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสารระหว่างการเดินทาง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ เป้สะพายหลัง โดยกรมการขนส่งทางบกได้ประสาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการใช้บริการรถแท็กซี่และอัตราค่าบริการสัมภาระให้ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถแท็กซี่ทราบก่อนใช้บริการ

  ส่วนการใช้บริการรถแท็กซี่เส้นทางในเมืองทั่วไปที่ไม่ได้มีต้นทางหรือปลายทางไปยังท่าอากาศยานทั้งสองแห่ง จะมีเพียงค่าโดยสารตามมาตรค่าโดยสารที่ปรากฏตามปกติเท่านั้น ไม่มีการเก็บค่าสัมภาระเพิ่มแต่อย่างใด

  photo : thethaiger.com, thailandtoday.com, static01.nyt.com

  ABOUT THE AUTHOR

  PT

  Latest Posts