More

  วิธีขอเช็กทะเบียนรถกับกรมขนส่งฯ กรณีโดนชนแล้วหนี

  การขอเช็กทะเบียนรถ ตามหลักแล้วทางสำนักงานขนส่งจะไม่อนุญาตให้ใครตรวจสอบข้อมูลได้ แต่กรณีรถโดนชนแล้วหนี เจ้าของรถสามารถไปที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อเช็กทะเบียนรถ ว่าเป็นของใครได้ เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่ได้เสียประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ขอตรวจสอบ มาดูกันว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรและดำเนินการอย่างไรกันบ้าง

  ชนแล้วหนี

  ผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นขอเช็กทะเบียนรถ
  การขอเช็กทะเบียนรถ เพื่อตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลเจ้าของรถ ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักขนส่งในพื้นที่เขต ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประกอบพิจารณาคดีความเท่านั้น หากผู้ยื่นคำขอต้องการไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นายทะเบียนจะพิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็น โดยจะต้องแนบเอกสารต่างๆ หากทำโดยมิชอบถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

  หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอเช็กทะเบียนรถ มีดังนี้

  1) ผู้ยื่นคำขอ ต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ตรวจสอบเลขทะเบียนรถ

  2) กรณีขอรับรองสำเนารายการจดทะเบียนรถและรายการชื่อเจ้าของรถต้องยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

  3) ผู้ที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู หรือขอถ่ายสำเนาข้อมูลข่าวสารต้องแนบหลักฐานต่างๆ ได้แก่

  • หมายศาลหรือคำสั่งศาล
  • หนังสือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • เอกสารจากทนายความ (มีสำเนาใบอนุญาตทนายความและสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ)
  • บริษัทประกันภัย ต้องมีสำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ

  เอกสารหลักฐานประกอบการ “ขอเช็กทะเบียนรถ”

  การขอเช็กทะเบียนรถ ป้ายทะเบียนรถ จะต้องยื่นเอกสารต่างๆ มาแสดงเพื่อประกอบในการพิจารณาขอเช็กทะเบียนรถ โดยใช้หลักฐานดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา และรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง เเละสำเนา พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามให้ครบทุกคน)
  • กรณีสำเนาต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ครบถ้วนพร้อมประทับตรานิติบุคคลในเอกสารทุกฉบับ (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนามทุกคน
  • หนังสือนำส่งเรื่องของหน่วยงานของรัฐขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร (ฉบับจริง) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร
  • สำเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน กรณีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร
  • สำเนาใบอนุญาตทนายความ หรือสำเนาใบแต่งทนาย กรณีทนายความเป็นผู้ขอตรวจดูหรือขอสำเนาเอกสาร
  • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจที่เกิดเหตุ (ฉบับจริง และสำเนา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาให้ครบถ้วน)

  หากใครเกิดประสบเหตุการณ์โดนชนแล้วหนีก็ไม่ต้องกังวล หากมีกล้องติดหน้ารถก็สามารถเตรียมหลักฐานไปขอการเช็กทะเบียนรถได้แบบไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดที่กรมการขนส่งได้เลย อย่างไรก็ตามให้ใช้รถใช้ถนนกันด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะครับ 


   

  ABOUT THE AUTHOR

  PT

  Latest Posts