More

  ข้อควรรู้ก่อนการใช้รถ EV เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

  ปัจจุบันประแสของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในไทย กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อควรระวังเรื่องของความปลอดภัย และมาตรฐานของอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ใช่ในรถยนต์ ทาง

  ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC สวทช. มีข้อควรรู้ในเรื่องต่างๆ มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า

  1. ข้อควรรู้ในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ในสถานการณ์ฝนตก-น้ําท่วมขังถนน

  เนื่องจากการออกแบบและติดตั้งแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตทุกรายได้ทําการติดตั้งแบตเตอรี่อยู่ใต้ที่นั่งผู้ขับขี่เพื่อให้มีพื้นที่ในห้องโดยสารกว้าง แต่ประเทศไทยในช่วงฤดูฝนมักมีน้ําขังบนถนนในระดับสูง บางครั้งสูงถึงครึ่งคันรถ ดังนั้นการขับผ่านน้ําบ่อยๆ การจอดยานยนต์ไฟฟ้าแช่น้ําเป็นเวลานาน หรือการใช้งานรถเป็น เวลานาน ๆ หลายปี ผู้ขับขี่ควรหมั่นตรวจสอบเรื่องน้ํา ความชื้น และการเสียหายภายใต้ท้องรถให้บ่อยขึ้น เพื่อให้ มั่นใจว่าไม่มีน้ํารั่วเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ นอกจากนี้การขับรถข้ามผ่านหลังเต่าที่สูง ๆ การจอดรถคร่อมฟุตบาทและมีการกระแทกใต้ท้องรถอาจทําให้เกิดความเสียหายขึ้นโดยไม่ได้สังเกตจึงควรระมัดระวังให้มาก

  2. ข้อควรระวัง การติดตั้งชาร์จเจอร์ ใช้ในบ้านที่ไม่ควรมองข้าม

  สําหรับผู้ที่ติดตั้งหัวชาร์จที่บ้าน ควรตรวจสอบขนาดสายไฟฟ้าที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่จะชาร์จรถ ไม่ควรใช้สายไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานนาน เช่น สายหุ้มเปราะหรือแตกหัก หากกระแสไฟฟ้าเสี่ยงไม่เพียงพอก็ไม่ ควรพ่วงต่อสายไฟฟ้าในบ้านเข้าสู่หัวชาร์จโดยตรง ทั้งนี้แนะนําว่าก่อนการติดตั้งควรให้ผู้ที่มีความรู้เรื่องการติดตั้ง หัวชาร์จ ช่วยทําการประเมินด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าเสียก่อน ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานออกข้อแนะนําใน การติดตั้งมาให้แล้ว เช่น การไฟฟ้านครหลวง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เป็นต้น และควรแยกประเภทหัว ชาร์จให้ถูกต้องด้วยว่าแบบใดเหมาะที่จะติดตั้งในบ้าน แบบใดติดตั้งนอกอาคาร เพราะหัวชาร์จแต่ละประเภทมี ความสามารถในการต้านทานอุณหภูมิ น้ําฝน ฝุ่นแตกต่างกัน

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts