More

  เช็กค่าปรับขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้า จ่ายสูงถึง 5,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง

  ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้ามีความผิดตามกฎหมาย ใครแจ้งเบาะแสได้เงินค่าปรับด้วยอีกต่างหาก รู้อย่างนี้แล้วมาศึกษากฏหมายที่ตอนนี้ทั้งภาค กทม และ จราจรมีการกวดขับอย่างจริงจัง ซึ่งเพิ่งมีข่าวว่าไรเดอร์ถูกปรับถึง 2,000 บาทที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้

  ค่าปรับ

  การขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า นอกจากจะเป็นความผิดในคดีจราจรทางบกแล้ว ยังเป็นความผิดคดีอาญาด้วย
  ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 (7) กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ
  ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท ตามมาตรตรา 157

  ค่าปรับ

  ในส่วนของคดีอาญานั้น การขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้า มีโทษปรับถึง 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  มาตรา 17(2) กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้
  ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามาตรา 56

  ค่าปรับ

  โดยผู้แจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดขับขี่ หรือจอดรถบนทางเท้าต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดแล้ว ประชาชนที่แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของค่าปรับตามมาตรา 48 วรรคสาม ประกอบมาตรา 57

  ที่มา: พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) มาตรา 48 วรรคสาม มาตรา 56 มาตรา 57 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 (7) มาตรา 157

  เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำการจัดระเบียบทางเท้า โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตราและกวดขันผู้ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า ตามมาตรการ “จับจริง ปรับจริง” ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 17(1) และ 17(2) ประกอบมาตรา 56

  โดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และหากฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับ ก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเทศกิจพบเห็นสามารถดำเนินการจับกุมหรือจับปรับได้ทันที

  ค่าปรับ

  ทั้งนี้ ประชาชนพบเห็นผู้ที่ฝ่าฝืนจอดรถ แจ้งได้ที่ www.bangkok.go.th/reward , http://203.155.220.179/reward หรือสแกน QR Codeได้เลย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 0-2465-6644


   

  ABOUT THE AUTHOR

  Latest Posts